مثال:       علی:   ع: 70        ل:  30         ی:10        ===110

ا         1                                  ک     20                         ر         200  

ب       2                                  ل      30                         ش      300

ج        3                                  م      40                         ت       400

د        4                                  ن      50                         ث       500

ه        5                                  س    60                         خ        600   

و        6                                  ع      70                         ذ         700

ز        7                                  ف     80                         ض       800

ح       8                                  ص    90                         ظ        900

ط       9                                  ق    100                        غ        1000

ی       10


+ نوشته شده توسط محمد محسن در ۸۹/۰۲/۱۷ و ساعت 13:3 |